info@nashezdrave.eu

GDPR

САМОЛИЧНОСТТА И ДАННИТЕ ЗА КОНТАКТ НА АДМИНИСТРАТОРА:

Администраторът на вашите лични данни е дружеството (“Администратор”) Epadia Store s.r.o,
Данните за контакт с администратора са следните: Lermontovova 911/3, 811 05 Братислава, SR
Администраторът не е назначил длъжностно лице по защита на данните

ЗАКОННА ПРИЧИНА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Законосъобразното основание за обработване на Вашите лични данни е Вашето съгласие, дадено на този администратор в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-долу “Регламентът”).

Цели на обработката на лични данни

Целта на обработването на Вашите лични данни е регистрирането на данъчни документи (фактури за покупка на стоки), търговски уведомления и други маркетингови дейности от страна на администратора спрямо Вашето лице.

Не е налице автоматично вземане на индивидуални решения от страна на администратора по смисъла на член 22 от Регламента.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Срокът, за който Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от администратора, е 3 години, но не по-дълъг от момента, в който Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни (за тази цел на обработване) бъде оттеглено.

ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

Другите получатели на Вашите лични данни ще бъдат дружествата Epadia Store, s.r.o. (оператор на системата за електронен магазин WordPress), WebSupport s.r.o. (администратор на сървъри и оператор на център за данни), GLS Slovakia a.s. или Packeta Slovakia s.r.o. (в зависимост от избрания транспорт), куриерска служба, доставяща поръчаните пратки със стоки.

Определяме удовлетвореността ви от покупката чрез въпросници по електронна поща като част от програмата “Проверени клиенти”, в която участва нашият електронен магазин. Те ви се изпращат всеки път, когато правите покупка при нас, освен ако в съответствие с § 62 от Закона нямате право да ги получавате. 351/2011 Сб. за електронните съобщения, с измененията и допълненията, не отказвате изпращането на електронни съобщения за целите на директния маркетинг. Обработката на лични данни за целите на изпращане на въпросници в рамките на програмата “Проверени клиенти” се извършва въз основа на нашия легитимен интерес, който се състои в установяване на удовлетвореността Ви от покупката при нас. За изпращане на въпросници, оценка на обратната връзка и анализ на пазарната ни позиция използваме агент по обработката, който е оператор на портала Heureka.sk, на когото можем да предадем информация за закупените от Вас стоки и Вашия имейл адрес за тези цели. Вашите лични данни не се предават на трета страна за нейни собствени цели при изпращане на въпросници по електронна поща. Можете да възразите срещу изпращането на въпросници по електронна поща в рамките на програмата “Проверени клиенти” по всяко време, като откажете по-нататъшни въпросници, като използвате връзката в електронното писмо с въпросника. Ако възразите, няма да ви изпращаме повече въпросника.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

При условията, предвидени в Регламента, имате право да поискате от администратора достъп до личните си данни, право на коригиране или изтриване на личните ви данни или ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването на личните ви данни и освен това право на преносимост на личните ви данни.

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, дадено на администратора, по всяко време. Това обаче не засяга законосъобразността на обработката на Вашите лични данни преди оттеглянето на съгласието. Можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, като изпратите имейл на info@epadia.sk

Ако смятате, че обработката на Вашите лични данни е нарушила или нарушава Регламента, имате право, наред с другото, да подадете жалба до надзорния орган.

Не сте задължени да предоставяте лични данни. Предоставянето на Вашите лични данни не е законово или договорно изискване, нито е изискване, което е необходимо за сключването на договор.

Тези общи условия влизат в сила на 14.09.2022 г., а последната актуализация е от 14.09.2022 г.

© 2021 nashezdrave.eu