info@nashezdrave.eu

Правила и условия

С покупката си в този магазин вие се съгласявате с общите условия на нашата компания, които са в съответствие с действащото законодателство на Република България. Операторът на този електронен магазин е

Epadia Store s.r.o.
Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava
ID: 54 799 457
ДДС НОМЕР: SK2121791518

Само физически лица могат да закупуват стоки на нашия уебсайт, при условие че спазват правилата, посочени по-долу. Юридическите лица могат да създават поръчки на едро само по предварително споразумение.

Поръчка

1. Потребителят поръчва продуктите и услугите на Продавача чрез търговската система на www.nakupujzdravo.sk, управлявана от посоченото по-горе дружество, в писмена форма: по електронна поща (включително поръчка чрез електронен магазин), по пощата. Направената по този начин поръчка се счита за обвързваща и се разбира като договор от разстояние в съответствие с приложимото законодателство, както е изменяно периодично.

2. За всяка поръчка потребителят трябва да посочи своето име и фамилия, пощенски адрес и адрес за фактуриране, телефонен номер и електронна поща. (поръчката, направена чрез електронния магазин, отговаря на тези условия автоматично). Тези данни ще бъдат използвани само в рамките на бизнес отношенията между продавача и потребителя и няма да бъдат предоставяни на трети лица (с изключение на лицето, което организира транспортирането на стоките), в съответствие със Закона за защита на личните данни. Продавачът няма да използва тези данни за маркетингови промоции.

3. При получаване на поръчка, тя ще бъде регистрирана в системата на Продавача и в този момент ще бъдат установени бизнес отношенията между Продавача и Потребителя. Най-късно в рамките на 24 часа ( в работни дни) Продавачът ще се свърже с Потребителя, ще потвърди поръчката, начина на доставка и ще уведоми за възможния срок на доставка или дата на получаване, крайната цена и начина на плащане. От тази дата поръчката е обвързваща за потребителя.

4. Потребителят има право да откаже поръчката без такса и само в деня на първия контакт на продавача с потребителя, т.е. в деня, в който поръчката е потвърдена от потребителя. Поръчката може да бъде отменена единствено в писмена форма (по електронна поща). Потвърждението за анулиране също се съобщава от продавача на потребителя изключително писмено. Писмената форма е необходима заради документалното доказване на анулирането от страна на Продавача и спирането на обработката на поръчката.

I. Време за доставка

1. Времето за доставка е различно за различните видове продукти. Датата на доставка или получаване на стоките винаги ще бъде съобщавана на потребителя при проверката на поръчката.

2. По принцип датата на доставка или събиране е между 2 и 30 дни от датата на проверка на поръчката.

3. В изключителни случаи, когато някои видове стоки не са налични и не се предлагат от производителите и вносителите, срокът на доставка може да бъде по-дълъг. В този случай купувачът ще бъде уведомен и ще му бъде позволено да отмени поръчката.

 

II. Цена, условия на плащане и такси за доставка

1. Цената на продукта е посочена в ценовата листа на Продавача. Продавачът се задължава да спазва посочената цена на продуктите дори при проверка на поръчката.

2. Потребителят плаща с наложен платеж, с превод/внасяне по сметка на Продавача, с кредитна карта.

3. При предаването на продукта потребителят заплаща цената на продукта, която включва всички други разходи, свързани с доставката до потребителя.

4. Транспортът се осигурява изключително от куриерската фирма GLS, освен ако страните не са се договорили за друго. Ако потребителят не получи продукта и желае той да бъде изпратен отново, той/тя е длъжен да заплати сумата от 8 лв. по сметката на продавача. В този случай правото на потребителя да се откаже от договора изтича

5. Размерът на разходите за доставка винаги ще бъде съобщаван на потребителя при проверката на поръчката или продавачът ще препоръча на потребителя по-евтин вариант за доставка.

 

III. Събиране на стоките

1. Потребителят се задължава да получи стоките в уговореното време на адреса, посочен в поръчката.

2. При приемането на стоката потребителят е длъжен да провери физическата цялост и комплектността на пратката. Ако пратката е видимо повредена и унищожена, потребителят е длъжен незабавно да се свърже с продавача, без да приема пратката, и да състави протокол за повреда на пратката със спедиторската фирма. Всякакви последващи рекламации за количество и физически повреди на продукта няма да бъдат приемани.

3. Потребителят придобива правото на собственост върху Продуктите само след заплащане на пълната цена и други парични суми, договорени в договора за покупко-продажба от разстояние, по сметка на Продавача. До прехвърлянето на собствеността от Продавача на Потребителя, който притежава продукта, Потребителят има всички задължения на съдебен изпълнител и е длъжен да съхранява продуктите и услугите на сигурно място за своя сметка и да ги маркира по такъв начин, че те да могат да бъдат идентифицирани по всяко време като продукт на Продавача.

4. Продавачът има право да изисква изпълнение на задълженията, по-специално заплащане на цената на продуктите и услугите, независимо от това, че собствеността върху продуктите и услугите все още не е преминала върху потребителя.

5. Рискът от увреждане на продуктите преминава върху потребителя в момента на приемането им от потребителя или от неговия/нейния пълномощник.

 

IV. Отказ от договора

1. Потребителят има право да се откаже от поръчката без такса, и то само на 1-вия ден от контакта на продавача с потребителя, т.е. в деня, в който поръчката е проверена при потребителя. Поръчката може да бъде отменена единствено в писмена форма (факс, електронна поща).

2. Потребителят има право да се откаже от договора в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоките, без да посочва причина. Отказът трябва да бъде направен в писмена форма, да съдържа цялата необходима информация за идентифициране на продукта, потребителя и продавача и да бъде доставен заедно с продукта на адреса за кореспонденция на продавача в рамките на горепосочения срок

 

Epadia Store s.r.o.

Rybničná 40F

831 07 Братислава

 

за сметка на потребителя и на негова отговорност. Разходите за връщане на продукта се поемат от потребителя.

Продуктът не трябва да е повреден или използван, трябва да е в оригиналната си опаковка и потребителят трябва да предаде всички документи, свързани с продукта (ръководство за употреба, гаранционна карта, документ за придобиване и т.н.), които е получил при закупуването на продукта, заедно с продукта. Потребителят се съгласява и признава, че в този случай писменият формуляр ще се разбира като документ за отказ от договора, подписан от потребителя.

Продуктът не може да бъде върнат при доставка. Така изпратеният продукт не се приема и се връща.

3. Ако потребителят изпълни горепосочените задължения, продавачът приема обратно стоката и в срок от 15 дни от датата на отказ от договора връща на потребителя платената за продукта или услугата цена или авансовото плащане, направено от потребителя за продукта или услугата, по предварително договорен начин.

4. Купувачът не може да се откаже от договор за покупко-продажба от разстояние, по-специално в следните случаи:

(а) в случай на договор, включващ предоставяне на услуга, ако изпълнението на услугата е започнало със съгласието на потребителя преди изтичането на срока за отказ

(б) в случай на договор, чийто предмет е продажбата на продукт или услуги, чиято цена зависи от движението на цените на финансовия пазар, което е извън контрола на продавача

(в) в случай на договор за продажба на продукт, изработен според специфичните изисквания на потребителя, или на продукт, предназначен специално за един потребител, или на продукт, който поради своите характеристики не може да бъде върнат

5. В случай на приемане на искането на потребителя да се откаже от договора за продажба след изтичане на срок от 14 работни дни, Продавачът има право да иска възстановяване на направените разходи и договорна неустойка в размер на 50% от фактурираната (издадената) парична сума.

6. Продавачът си запазва правото да анулира поръчката (да се откаже от договора) или част от нея, ако:

(а) продуктът вече не се произвежда или е престанал да се произвежда

(б) цената на доставчика на продукта се е променила

(в) цената на продукта е била неправилна

 

V. Гаранция и обслужване

1. конкретните условия на гаранцията и сервиза са посочени в съответните гаранционни сертификати на избраните продукти, които потребителят получава при закупуването на продукта.

2. По принцип, освен ако в гаранционните сертификати не е посочено друго, гаранционният срок за изпълнение на потребителските договори е определен на минимум 24 месеца или, отгоре на това, на датата на изтичане на срока на годност на продукта. Потребител е лице, което не действа в рамките на своята търговска или стопанска дейност, когато сключва и изпълнява потребителски договор. Може да се претендира само за продукт, закупен и платен от продавача. При предявяване на рекламация потребителят е длъжен да достави (ако естеството на продукта го позволява – вграден продукт) на продавача рекламирания продукт чист, механично неповреден, в оригинална опаковка, включително ръководства, гаранционна карта, фактура или друго доказателство за плащане на продукта. При предявяване на рекламация потребителят трябва да следва инструкциите, дадени в гаранционната карта.

3. Правото на гаранция отпада, ако дефектът е причинен от механична повреда на продукта, експлоатация на продукта в неподходящи условия, непрофесионален монтаж, неспазване на съответните стандарти от страна на потребителя или лицето, извършило монтажа за потребителя, или ако продуктът е бил манипулиран от лице, различно от оторизирано лице. Дефектите, причинени от природни бедствия и неправилно боравене, също са изключени от гаранцията.

4. В случай на рекламация потребителят се съветва да уведоми продавача по телефона, че въпросният продукт има дефект и как се е проявил той. Въз основа на тази информация потребителят ще бъде уведомен за следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети при разглеждането на рекламацията.

 

VI. Заключителни разпоредби

1. Продавачът има право да покани Потребителя лично да провери и да получи продукта лично, в зависимост от естеството на поръчаните продукти (това се отнася по-специално за по-скъпи продукти или по-взискателни по отношение на обема или теглото). В тези случаи ще се свърже с потребителя и с него ще бъде договорена по-нататъшна процедура. Ако потребителят вече е платил покупната цена, тази сума ще бъде преведена обратно на потребителя, освен ако не е договорено друго.

2. Продавачът си запазва правото да променя цената. Продавачът ще се свърже с потребителя, когато цената бъде променена. Потребителят има право да анулира поръчката по така променените цени.

3. Потребителят декларира, че преди да завърши или да уведоми за поръчката, е прочел настоящите Общи условия и Процедурата за подаване на жалби и че е съгласен с тях.

Независимо от всички други разпоредби на договора, продавачът не носи отговорност пред потребителя за пропуснати ползи, пропуснати възможности или други косвени или последващи загуби, дължащи се на небрежност, нарушение на договора или друго.

Настоящите Общи условия са формулирани и установени добросъвестно, с цел да се спазят законовите условия и да се регулират коректните търговски отношения между Продавача и Потребителя. В случай че компетентните органи на Словашката република установят, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е невалидна или неприложима изцяло или частично, това не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби и на останалите части от съответната разпоредба.

Правата на потребителя по отношение на продавача, произтичащи от Закона за защита на потребителите № 634/1992 Сб. с измененията и Закона за защита на потребителите при продажби по домовете и по пощата № 108/2000 Сб. с измененията, остават незасегнати от настоящите общи условия.

Правните отношения и условия, които не са изрично уредени в настоящия документ, както и споровете, произтичащи от неизпълнението на тези условия, се уреждат от съответните разпоредби на Търговския кодекс или Гражданския кодекс.

4. Продавачът и Потребителят се съгласяват да приемат изцяло комуникацията от разстояние – телефон, факс (включително ръчно написани поръчки), електронна форма на комуникация, по-специално чрез електронна поща и интернет, като валидна и обвързваща и за двете страни.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 14.9.2022 г.

© 2021 nashezdrave.eu